Feniks Zarządzanie Nieruchomościami

Kamila Kaszubska

Oferta

Firma Feniks Zarządzanie Nieruchomościami jest firmą oferującą zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zarówno mieszkalnymi, mieszkalno-usługowymi jak i biurowymi. Doświadczenie nabyte w zarządzaniu nieruchomościami (Wspólnotami Mieszkaniowymi) pozwala nam złożyć Państwu ofertę na zarządzanie Państwa nieruchomością.
Wieloletnia praca w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami sprawia, ze posiadamy nieocenioną wiedzę nie tylko na temat przejęcia nieruchomości lecz i późniejszej eksploatacji budynku. Jako zarządca zawsze dążymy do realizacji celów właściciela poprzez działanie zgodne z etyką zawodową, zasadami dobrej praktyki oraz z zastosowaniem dostępnych technik obsługi nieruchomości.
Nasze cele to :
* profesjonalna obsługa nieruchomości;
* zaangażowanie w realizację celów właściciela;
* motywacja i osobiste zaangażowanie kadry;
* przestrzeganie przepisów prawnych;
* dbałość o najwyższą jakość usług realizowanych na rzecz właścicieli nieruchomości;
* minimalizowanie kosztów funkcjonowania nieruchomości;
* brak pobierania jakichkolwiek dodatkowych ukrytych wynagrodzeń z zarządzanej nieruchomości tj. prowizje za podpisane
umowy, prowizje za nadzorowanie przeprowadzanych na nieruchomości remontów bądź od uzyskiwanych przez
Wspólnotę dochodów z adaptacji części wspólnych nieruchomości lub wynajętych powierzchni reklamowych;
* zarządzanie zgodnie z etyką zawodową Zarządców nieruchomości.

U podstaw funkcjonowania naszej firmy leży zobowiązanie dążenia do doskonałości, doświadczona kadra (licencjonowany Zarządca Nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych), zdolność koncentrowania się na potrzebach właścicieli, stała współpraca z zarządami nieruchomości i skuteczna kontrola kosztów.
Jesteśmy otwarci na współpracę i oferujemy Państwu usługę zarządzania w zakresie :

Organizowanie Wspólnoty Mieszkaniowej
* przygotowanie zawiadomień, projektów uchwał i prowadzenie pierwszego Zebrania Ogółu Właścicieli Lokali (wybór zarządu
wspólnoty zgodnie z art. 20 ustawy o własności lokali), określenie w umowie sposobu zarządu nieruchomością wspólną - art. 18
ust. 1 w/w ustawy, zmiana określonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną - art. 18 ust. 2a w/w ustawy;
* pomoc w przejęciu nieruchomości od dewelopera, gminy, spółdzielni mieszkaniowej, poprzedniego zarządcy;
* uzyskanie numeru statystycznego REGON;
* założenie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej w wybranym banku;
* zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego w celu uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP;
* przystąpienie lub rezygnacja od podatku od towarów i usług VAT;
* składanie do urzędu skarbowego zwolnienia ze składania sprawozdań miesięcznych;
* określenie szczegółowych granic nieruchomości wspólnej, w ramach których wszelkie prace finansowane będą z funduszu
wspólnoty (poza tymi granicami koszty prac ponoszą właściciele lokali lub najemcy)- umowy quoad usum;
* tworzenie statutu wspólnoty mieszkaniowej oraz regulaminów porządku domowego i funduszu remontowego;
* wybór sposobu prowadzenia rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej, a wraz z nim zasad rozliczania na poszczególne
lokale kosztów świadczeń ponoszonych z funduszy wspólnoty;
* ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
* wyszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Wspólnoty;
* nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części wspólnych budynku.;
* pozyskiwanie najemców na posiadane przez Wspólnotę lokale użytkowe;
* przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty;
* przygotowywanie projektów uchwal i innych aktów prawnych (regulaminy, statut);
* pomoc w pozyskiwaniu środków na cele remontowe ( np. termomodernizacja, wymiana instalacji wod-kan itp.);
* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności;
* prowadzenie oraz aktualizacja wykazu właścicieli, najemców;
* sprzedaż części wspólnych nieruchomości;
* szukanie źródeł dochodowych nieruchomości;
* na życzenie Klienta zapewniamy dyżury administratora na terenie nieruchomości;
* pozyskiwanie, negocjowanie warunków umów z dostawcami mediów (energia elektryczna, energia cieplna, zimna woda i ścieki,
wywóz nieczystości);
* obliczanie i obciążanie właścicieli kosztami utrzymania części wspólnej nieruchomości zgodnie z uchwałą właścicieli lokali;
* przedstawianie zarządowi wspólnoty mieszkaniowej do zaakceptowania sprawozdania finansowego oraz opisu działalności
merytorycznej za ostatni rok, w terminie do końca marca każdego roku, które to sprawozdania będą stanowiły podstawę do
udzielenia zarządowi wspólnoty absolutorium przez Zebranie Ogółu Właścicieli Lokali Wspólnoty Mieszkaniowej;
* wykonywanie na polecenie zarządu wspólnoty lub na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w
nieruchomości wspólnej wszelkich czynności związanych ze zwoływaniem zebrań oraz powiadamianiem właścicieli lokali o treści
uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów pod uchwałą;
* udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania
nieruchomością oraz o stanie rozliczeń z tytułów w zakresie dotyczącym ich lokali;
* reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi i prawnymi,
urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej, pocztą, bankami;
* bieżące monitorowanie ilości osób zamieszkujący dany lokal.

Obsługa techniczna
* prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji;
* prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
* przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku;
* przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie ustawa Prawo Budowlane;
* kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;
* przygotowywanie planów remontowych;
* realizacja planów remontów zgodnie z przyjętą uchwałą;
* pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów;
* nadzór techniczny nad bieżącą obsługą budynku;
* bieżące informowanie Zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac
remontowych.

Obsługa księgowo - bankowa
* prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu księgowego;
* przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej;
* prowadzenie rachunku bankowego Klienta;
* prowadzenie sprawozdawczości Klienta dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
* windykacja należności;
* prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej;
* rozliczanie wszystkich poniesionych nakładów i kosztów związanych z nieruchomością wspólną pomiędzy wszystkich właścicieli
proporcjonalnie do ich udziałów;
* prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z
innych tytułów na rzecz nieruchomości;
* przechowywanie i zabezpieczenie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów wspólnoty i dokumentacji dotyczącej
nieruchomości w siedzibie firmy a także sporządzanie lub zlecanie sporządzenia takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów
przewidzianych przepisami;
* sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
* roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym;
* bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów;
* sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym.

Utrzymanie czystości
* zapewniamy usługi utrzymania czystości w stawkach uzależnionych od specyfiki danego budynku wspólnoty (jego wielkości,
sprzątania ręcznego lub użycia maszyn czyszczących, pielęgnacji zieleni, użycia odpowiednich środków czyszczących itp.);
* częste kontrole administratora osób sprzątających pod względem rzetelnego wykonywania powierzonych im obowiązków ze
szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych stosowanych do utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń
i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia;
* w okresie zimowym kontrola stanu nawierzchni chodników na terenie wspólnoty, usuwania śniegu, posypywania piaskiem i
skuwania lodu;
* kontrolowanie na obszarze wokół budynku wszelkich nieprawidłowości, np. wycieków wody, zniszczeń wywołanych siłami
przyrody, stanu oświetlenia, stanu chodnika;
* przeniesienie odpowiedzialności, uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej, na właścicieli zwierząt domowych za nieczystości i szkody
powstałe przy wyprowadzaniu zwierząt.

Dodatkowo po ustaleniu z Klientem zakres usług może być rozszerzony o:
* reprezentacja Klienta (Wspólnot);
* reprezentacje Klienta na zewnątrz przed organami samorządowymi oraz pomiędzy właścicielami.

Zakres obowiązków i wysokość wynagrodzenia za zarządzanie zależy od wzajemnych uzgodnień między nami i Wspólnotą Mieszkaniową, a szczegółowe ustalenia zawiera umowa o zarządzanie nieruchomością. Proponowane wynagrodzenie miesięczne podlega negocjacjom przed podpisaniem umowy o zarządzanie.
Biuro nasze położone jest w dogodnym punkcie miasta, co stanowi istotne ułatwienie dla właściwego, osobistego kontaktu z właścicielami. Co istotne, w ramach bieżącej obsługi oferujemy pełną, nieodpłatną obsługę formalną w zakresie szerokiego wachlarza postępowań formalno-administracyjnych. Wynika to z doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia i powoduje zmniejszenie kosztów obsługi wspólnoty.

Usługa Zarządzanie Nieruchomością obejmuje wszystkie czynności administracyjne rozszerzone o sprawowanie Zarządu Nieruchomością Wspólną. Zarząd Nieruchomością Wspólną polega na podejmowaniu wszelkich decyzji mających na celu utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz jeśli jest to możliwe podwyższeniu jej wartości. Wybierając naszą ofertę mogą Państwo liczyć na szybką pomoc w każdej sytuacji oraz fachową obsługę. Czynności te wykonywane są przez licencjonowanego Zarządcę Nieruchomości posiadającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej co gwarantuje profesjonalizm podejmowanych działań.

Dążymy do zapewnienia mieszkańcom zarządzanej nieruchomości maksymalnego komfortu i właściwej organizacji pracy wszystkich służb, przy jednoczesnym stałym dążeniu do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu. Starannie weryfikujemy wszystkie firmy, pragnące dostarczyć Wspólnocie swe usługi w zakresie sprzątania, konserwacji, dozoru itp. Zarządzanie przez nas nieruchomością odbywać się może na podstawie umowy zlecenia zarządu nieruchomością wspólną podpisanej z właścicielem, właścicielami bądź zarządem ich reprezentującym.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Zapraszamy Państwa do naszego biura
Złotoryja pl. Niepodległości 2 I piętro tel. 884-604-807
czynne : poniedziałek, wtorek, środa w godzinach od 15.30 do 18.00
czwartek, piątek w godzinach od 8.00 do 16.00

................ czekamy na Państwa telefon 24 godziny na dobę.
Z poważaniem
Kamila Kaszubska