Feniks Zarządzanie Nieruchomościami

Kamila Kaszubska

Feniks Zarządzanie Nieruchomościami Kamila Kaszubska siedziba w Złotoryi pl Niepodległości 2 tel 884-604-807 66-99-777-20

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami rodzi się wraz z dostrzeżeniem faktu, że nieruchomość jest kapitałem, którego wartość rynkowa zależy od jakości zarządzania. Zarządzanie nieruchomościami to także praca z ludźmi i dla ludzi, to umiejętność ich słuchania i wychodzenia naprzeciw ich potrzebom. Instytucja zarządcy nieruchomościami to na co dzień sprawnie działający aparat administracyjny, pozwalający realizować cele i strategie rozwoju przyjęte dla danej nieruchomości.

Szanowni Państwo

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom sprawnego, rzetelnego i przejrzystego zarządzania nieruchomością pragnę przedstawić ofertę zarządzania Państwa nieruchomością.
Z rynkiem nieruchomości w Złotoryi związana jestem od marca 2005 roku. Obecnie posiadając licencję Zarządcy Nieruchomości (nr licencji 22862) prowadzę firmę FENIKS Zarządzanie Nieruchomościami Kamila Kaszubska, z siedzibą w Złotoryi, pl. Niepodległości 2. Biuro jest odpowiednio duże zapewniające wystarczający komfort do prowadzenia spotkań wspólnoty, otwarte codziennie w zróżnicowanych porach, co pozwala Państwu korzystać z moich usług zarówno w godzinach porannych, jak i późno popołudniowych.
Posiadana praktyka oraz staranne zorganizowanie pozwala na stwierdzenie, że pod względem fachowym i organizacyjnym jestem w pełni przygotowana do prowadzenia Państwa Wspólnoty. Firma wyposażona jest w odpowiednią bazę techniczną, a w szczególności wiedzę niezbędną do właściwego prowadzenia wspólnoty w zakresie administracyjnym, eksploatacyjnym, księgowym, finansowym jak i technicznym. Wszystko to jest dostateczną gwarancją sprawnego, niezawodnego, gospodarnego i nowoczesnego zarządzania Państwa nieruchomością. Oferowane usługi zamierzam wykonywać osobiście i na poziomie profesjonalnym, zgodnie z etyką zawodową zarządców nieruchomości oraz wymogami posiadanej licencji, w oparciu o obowiązujące ustawy i rozporządzenia. Działalność, którą prowadzę jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.
Mam nadzieję, że moja oferta spotka się z Państwa przychylnością i związku z tym pozwolę sobie w tym miejscu jedynie wskazać najważniejsze, syntetycznie ujęte problemy i zagadnienia, które jak sądzę powinny być przedstawione. W szczególności oferuję wykonywanie następujących czynności:
1. Obsługę prawna i formalną przy załatwianiu wszystkich spraw wspólnoty i zarządzanej nieruchomości, w szczególności
weryfikację i regulacje stanów prawnych nieruchomości wspólnej oraz załatwianie formalności z tym związanych,
2. Prowadzenie rozliczeń finansowych Państwa wspólnoty zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności:
3. Prowadzenie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych występujących we Wspólnocie, a zwłaszcza:
- kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
- zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów,
- prowadzenie indywidualnych kartotek właścicieli dotyczących wpłat i rozliczeń usług finansowanych z konta funduszu
Remontowego Wspólnoty;
- rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, a zwłaszcza należności i zobowiązań cywilnoprawnych oraz
podatkowych Wspólnoty.
4. Wszelkie rozliczenia odbywać się będą za pośrednictwem rachunku bankowego należącego do państwa Wspólnoty, a
więc w sposób dla Państwa jawny, wiarygodny, przejrzysty i umożliwiający osiągnięcie pożytków w postaci odsetek
bankowych.
5. Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych i pozostałej, wymaganej prawem dokumentacji technicznej oraz
administracyjnej nieruchomości.
6. Prowadzenie planowanych i nieplanowanych remontów budynków, przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości oraz
jej urządzeń, zgodnie z unormowaniami wynikającymi z prawa budowlanego.
7. Kontrolowanie stanu porządku i czystości nieruchomości wspólnej, sprawnego funkcjonowania jej urządzeń oraz
podejmowania działań niezbędnych dla utrzymania tego stanu na dostatecznym poziomie.
8. Nadzór nad zapewnieniem należytych dostaw energii elektrycznej, gazu, wody, energii cieplnej oraz usuwani ścieków i
odpadów przez firmy świadczące usługi w powyższym zakresie.
9. Nadzorowanie firm świadczących w zakresie konserwacji, remontów, oraz bieżących napraw instalacji technicznych i
urządzeń budynku celem wyegzekwowania należnej jakości i terminowości usług.
10. Przygotowanie, zwoływanie i obsługa formalno-prawna corocznych zebrań członków wspólnot.
11. Przygotowanie dla wspólnot (celem uchwalenia):
* projektów planów rzeczowo-finansowych zarządzanej nieruchomości,
* rozliczeń tych planów,
* rocznego sprawozdania finansowego z zarządzania Państwa nieruchomością.
* przygotowanie cyklicznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej oraz o przychodach
uzyskanych przez wspólnotę.
12. Wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali dotyczących zarządzanej nieruchomości wspólnej, w tym zaświadczeń dla
celów podatkowych.
Ponadto w stawce wynagrodzenia dla zarządcy oferuję Państwu :
* prowadzenie indywidualnych kartotek właścicieli dotyczących wpłat na konto funduszu remontowego i rozliczeń prac
wykonanych na częściach wspólnych nieruchomości finansowanych z konta funduszu remontowego;
* nie pobieranie żadnych dodatkowych opłat z zarządzanej nieruchomości tj. prowizje od wykonanych na nieruchomości
pracach remontowych, za pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu dla Wspólnoty;
* bezpłatne odczyty wodomierzy lokalowych i rozliczanie zużycia wody;
* 24 godzinne pogotowie techniczne odpowiedzialne za usuwanie wszelkich awarii na nieruchomości;
* minimalizowanie kosztów utrzymania nieruchomości (zmniejszenie opłat dotyczących np. utrzymania konta Wspólnoty
oraz podpisania lokat, zmniejszenia opłat dotyczących ubezpieczenia nieruchomości);
* pomoc w negocjowaniu warunków podpisywanych umów, zawierania polis ubezpieczeniowych dla nieruchomości (np. z
pominięciem franszyzy redukcyjnej);
* przedkładanie właścicielom ofert na realizację planów gospodarczych Wspólnoty, gdzie to właśnie sami właściciele
osobiście będą wybierać firmy, które to mają wykonywać daną usługę;
* wyszukiwanie źródeł dochodów dla Wspólnot Mieszkaniowych;
* kontrola wydatków Wspólnoty poprzez udostępnienie właścicielom podglądu do konta Wspólnoty wraz z
udostępnieniem podglądu do własnych kartotek właścicieli;
* porady dotyczące funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych;
* współpraca z firmami posiadającymi uprawnienia do wykonywania prac np. dotyczących instalacji gazowej, elektrycznej.
W przypadku zainteresowania ofertą proszę o kontakt ze mną bądź z Zarządem celem ustalenia terminu spotkania, na którym to będę mogła wyjaśnić i odpowiedzieć na szczegółowe problemy dotyczące Państwa nieruchomości, bądź już przedłożyć Państwu dokumenty, które to umożliwią zmianę Zarządcy Nieruchomości. Jednocześnie informuję, iż Państwa wspólnota jest „dużą Wspólnotą”, która to funkcjonuje w oparciu o ustawę o własności lokali, iż aby wypowiedzieć umowę dotychczasowemu zarządcy wystarczy wola większości głosów właścicieli (ponad 50%) zgłoszona Zarządowi Wspólnoty, który to dotychczasowemu zarządcy składa pismo w sprawie wypowiedzenie zarządu nieruchomością.

Zapraszam do współpracy.
Z wyrazami poważania
Kamila Kaszubska


Feniks
Zarządzanie Nieruchomościami
Kamila Kaszubska

z siedzibą w Złotoryi, pl. Niepodległości 2
tel. 884-604-807
66-99-777-20